Florbola spēles noteikumi

Spēkā no 2014.gada 1.jūlija

 

Spēles nosacījumi

Florbols ir spēle starp divām komandām. Spēles mērķis ir gūt vairāk vārtu nekā pretinieku komanda, spēlējot atbilstoši noteikumiem.

Florbolu vēlams spēlēt telpās uz cieta un līdzena seguma laukumā, kuru ir apstiprinājuši sacensību rīkotāji.

 1 Laukums

 101 Laukuma izmēri

   1) Laukumam ir jābūt 40 m x 20 m ar noapaļotiem stūriem un norobežotam ar IFF apstiprinātu un attiecīgi marķētu apmali.
Laukumam ir jābūt taisnstūrveida, izmēri ir noteikti kā garums x platums. Mazākais atļautais laukums ir
36 m x 18 m.

 102 Atzīmes laukumā

   1) Visas atzīmes ir jāizdara ar 4 – 5 cm platām līnijām skaidri saredzamā krāsā.
   2) Centra līnijai un centra vietai jābūt atzīmētai.
Centra līnijai ir jābūt paralēlai laukuma īsajām malām un jāsadala laukums divās vienādās daļās.
   3) Vārtu laukumiem, kuru izmēri ir 4 m x 5 m, jābūt atzīmētiem 2,85 m attālumā no laukuma īsajām malām.
Vārtu laukumiem ir jābūt taisnstūrveida, izmēri ir noteikti kā garums x platums, iekļaujot līnijas. Vārtu laukumiem ir jābūt iecentrētiem attiecībā pret laukuma garajām malām.
   4) Vārtsargu laukumiem, kuru izmēri ir 1 m x 2,5 m, jābūt atzīmētiem 0,65 m pirms vārtu laukumu aizmugurējām līnijām.
Vārtsargu laukumiem ir jābūt taisnstūrveida, izmēri ir noteikti kā garums x platums, iekļaujot līnijas. Vārtsargu laukumiem ir jābūt iecentrētiem attiecībā pret laukuma garajām malām.
   5) Vārtsargu laukumu aizmugurējām līnijām ir jāsakrīt ar vārtu līnijām. Vārtu stabu vietām jābūt atzīmētām uz vārtsargu laukumu aizmugurējām līnijām 1,6 m attālumā vienai no otras.
Vārtu līnijām ir jābūt iecentrētām attiecībā pret laukuma garajām malām. Vārtu stabu vietām jābūt atzīmētām vai nu ar pārtraukumiem vārtsargu laukumu aizmugurējās līnijās vai ar īsām līnijām, perpendikulārām vārtsargu laukumu aizmugurējām līnijām.
   6) Izspēļu vietas ir jāatzīmē uz centra līnijas un uz vārtu līniju iedomātajiem pagarinājumiem 1,5 m attālumā no laukuma garajām malām, diametrā nepārsniedzot 30 cm.
Izspēļu vietas var būt atzīmētas kā krustiņi. Atzīmes uz centra līnijas var būt iedomātas.

 103 Vārti

   1) Vārtiem, IFF apstiprinātiem un attiecīgi marķētiem, ir jābūt novietotiem uz vārtu stabu vietu atzīmēm.
Vārtu atvērumiem jābūt vērstiem pret centru.

 104 Komandu maiņas zonas

   1) Komandu maiņas zonām 10 m garumā jābūt atzīmētām uz vienas no laukuma garajām malām 5 m no centra līnijas, un tām ir jāiekļauj spēlētāju soli.
Komandu maiņas zonām jābūt atzīmētām apmales abās pusēs. Komandu maiņas zonas platums nedrīkst pārsniegt 3 m attālumu no apmales. Spēlētāju soliem jābūt novietotiem piemērotā attālumā no apmales un uz tiem ir jābūt vietām deviņpadsmit personām katrai komandai.
Maiņas zonas var tikt atzīmētas apmales augšā, izmantojot atšķirīgu krāsu.

 105 Sekretariāts un sodīto spēlētāju soli

    1) Sekretariātam un sodīto spēlētāju soliem ir jāatrodas komandu maiņas zonām pretējā pusē pie centra līnijas.
Sekretariātam un sodīto spēlētāju soliem ir jāatrodas piemērotā attālumā no apmales. Katras komandas sodītajiem spēlētājiem ir jābūt atsevišķiem soliem, novietotiem sekretariātam abās pusēs. Uz sodīto spēlētāju soliem jābūt vietām vismaz divām personām katrai komandai. Sacensību rīkotāji var pieļaut izņēmumus attiecībā uz sekretariāta un sodīto spēlētāju solu novietojumu. Šādā situācijā starp sodīto spēlētāju soliem un spēlētāju maiņas zonu jābūt ne mazāk kā 2 m attālumam.

 106 Laukuma pārbaude

   1) Tiesnešiem savlaicīgi pirms spēles jāpārbauda laukums un jāpārliecinās, ka defekti ir novērsti.
Par visiem defektiem, kurus nevarēja novērst, ir jābūt ziņojumam. Spēles rīkotājs ir atbildīgs par defektu novēršanu un laukuma apmaļu uzturēšanu noteiktajā kārtībā spēles laikā. Visiem bīstamajiem priekšmetiem ir jābūt aizvāktiem vai nopolsterētiem.

 2 Spēles laiks

 201 Normālais spēles laiks

   1) Normālajam spēles laikam ir jābūt 3 x 20 minūtes ar diviem 10 minūšu pārtraukumiem, kad komandām jāmainās laukuma pusēm.
Sacensību rīkotāji var pieļaut izņēmumus attiecībā uz īsāku spēles laiku, bet tas nedrīkst būt īsāks nekā 2 x 15 minūtes, un/vai īsākiem/ilgākiem pārtraukumiem. Kad notiek laukuma pušu maiņa, komandām jāmainās arī komandu maiņas zonām. Mājinieku komandai savlaicīgi pirms spēles jāizvēlas laukuma puses. Katram spēles periodam ir jāsākas ar izspēli laukuma centrā. Sekretariāts ir atbildīgs par sirēnas vai kāda cita piemērota skaņas signāla nodrošināšanu katra perioda beigās, ja vien tas nav automātisks. Pārtraukuma laiks sākas tūlīt pēc spēles perioda beigām. Komandas ir atbildīgas par savlaicīgu atgriešanos laukumā spēles atsākšanai pēc pārtraukuma. Ja tiesneši uzskata laukuma vienu pusi par labāku, komandām jāmainās laukuma pusēm pēc trešā perioda pirmās puses, bet par to jānolemj pirms trešā perioda sākuma. Ja notiek šāda laukuma pušu maiņa, spēle jāatsāk ar izspēli laukuma centrā.
   2) Spēles laikam jābūt efektīvam.
Efektīvs spēles laiks nozīmē, ka laikam jābūt apturētam vienmēr, kad spēle tiek pārtraukta ar tiesnešu svilpi, un atsāktam, kad bumbiņa tiek izspēlēta.
Spēles neparedzētos pārtraukumos jālieto trīskāršs signāls. Tiesneši lemj, kas uzskatāms par neparedzētu pārtraukumu, bet tas vienmēr iekļauj: bojātu bumbiņu, sadalījušos apmali, traumas, inventāra mērīšanu, nepiederošas personas un priekšmetus laukumā, ja gaismas ir nodzisušas pilnīgi vai daļēji, un ja beigu signāls skanējis kļūdaini. Ja apmale ir sadalījusies, spēle nav jāaptur, pirms bumbiņa nonāk sadalīšanās vietas tuvumā. Traumu gadījumā spēle jāaptur vienīgi, ja ir aizdomas par nopietnu savainojumu vai ja traumētais spēlētājs tieši ietekmē spēli.
Sacensību rīkotāji var atļaut lietot neefektīvu spēles laiku, kad spēles laiks jāaptur tikai saistībā ar vārtu gūšanu, sodu, soda metienu, 30 sekunžu pārtraukumu vai tiesnešu trīskāršu signālu neparedzētos pārtraukumos. Spēles pēdējās 3 minūtēs vienmēr ir jāspēlē efektīvs spēles laiks.
Spēles laikam jābūt apturētam soda metiena laikā.

 202 30 sekunžu pārtraukums

   1) Spēles laikā katrai komandai ir tiesības pieprasīt vienu 30 sekunžu pārtraukumu, kurš var tikt piešķirts un atzīmēts ar trīskāršu signālu, tiklīdz spēle ir apturēta.
Pārtraukumu var pieprasīt jebkurā laikā, tajā skaitā, – saistībā ar vārtu gūšanu un soda metieniem, izņemot soda metienus pēc papildlaika, bet tikai komandas kapteinis vai pārstāvis.
Pārtraukumu, kurš tiek pieprasīts laikā, kad spēle ir apturēta, piešķir nekavējoties, bet, ja tiesneši uzskata, ka tas negatīvi ietekmēs pretinieku komandas spēles situāciju, pārtraukums var tikt piešķirts nākamajā spēles apturēšanas laikā.
Pieprasītais pārtraukums jāpiešķir vienmēr, izņemot, – pēc vārtu gūšanas, kad komanda pieprasīto pārtraukumu var atsaukt. Pārtraukums sākas pēc tiesnešu papildu signāla, kad komandas atrodas savās komandu maiņas zonās, un tiesneši – pie sekretariāta. Nākamais papildu signāls pēc 30 sekundēm nozīmē pārtraukuma beigas. Pēc 30 sekunžu pārtraukuma spēle jāatsāk situācijā, kādā tā bija pirms pārtraukuma. Sodītais spēlētājs 30 sekunžu pārtraukumā piedalīties nedrīkst.

 203 Papildlaiks

   1) Ja spēle, kurā jānoskaidro uzvarētājs, beidzas ar neizšķirtu rezultātu, jāspēlē 10 minūšu papildlaiks, līdz viena komanda gūst vārtus.
Pirms papildlaika komandām ir tiesības uz 2 minūšu pārtraukumu, bet laukuma pusēm komandas nemainās. Papildlaikā noteikumi par laika apturēšanu un atsākšanu ir tādi paši kā normālajā spēles laikā. Papildlaiks periodos dalīts netiek. Soda laikam pēc normālā spēles laika ir jāturpinās papildlaikā. Ja rezultāts arī pēc papildlaika ir neizšķirts, spēles uzvarētājs ir jānoskaidro ar pēcspēles metienu palīdzību.

 204 Soda metieni pēc papildlaika (pēcspēles metieni)

   1) Pieciem laukuma spēlētājiem no katras komandas jāizpilda viens soda metiens katram. Ja rezultāts joprojām ir neizšķirts, šiem pašiem spēlētājiem jāizpilda viens soda metiens katram, līdz tiek sasniegts izšķirošs rezultāts.
Soda metieni jāizpilda pārmaiņus. Tiesneši izlemj, kurus vārtus izmantot, un veic izlozi starp komandu kapteiņiem. Uzvarētājs izlemj, kura komanda sāks soda metienu izpildi. Komandas kapteinim vai komandas pārstāvim rakstiski jāinformē tiesneši un sekretariāts par spēlētāju numuriem un secību, kādā viņi izpildīs soda metienus. Tiesnešiem ir jānodrošina, ka soda metieni tiek izpildīti precīzi tādā secībā, kā to atzīmējuši komandu pārstāvji.
Tiklīdz soda metienos ir sasniegts izšķirošs rezultāts, spēle ir beigusies, un uzvarētājai komandai tiek ieskaitīta uzvara ar vieniem papildu vārtiem. Pirmajos piecos soda metienos izšķirošs rezultāts ir sasniegts, ja komanda ir vadībā ar lielāku gūto vārtu skaitu nekā pretinieku komandas atlikušo soda metienu skaits. Iespējamo papildu soda metienu laikā izšķirošs rezultāts ir ieskaitāms, ja komanda guvusi par vieniem vārtiem vairāk nekā pretinieku komanda un abas komandas ir izpildījušas vienādu skaitu sodu metienu. Izpildot papildu soda metienu, iepriekšējā secība nav jāievēro, bet spēlētājs nedrīkst izpildīt trešo soda metienu, pirms visi viņa komandas atzīmētie spēlētāji nav izpildījuši vismaz divus, un tā tālāk.
Ja vienam no atzīmētajiem spēlētājiem jebkāds sods tiek piešķirts soda metienu laikā, komandas kapteinim jāizvēlas laukuma spēlētājs, kurš jau nav atzīmēts, lai aizvietotu spēlētāju, kuram piešķirts sods. Ja vārtsargam sods tiek piešķirs soda metienu laikā, viņš jānomaina ar rezerves vārtsargu. Ja rezerves vārtsarga nav, komandai ir ne vairāk kā 3 minūtes, lai atbilstoši ekipētu laukuma spēlētāju, kurš jau nav atzīmēts, bet šis laiks nedrīkst tikt izmantots, lai iesildītos. Jaunais vārtsargs un maiņas laiks jāatzīmē spēles protokolā. Komandai, kura nespēj atzīmēt piecus laukuma spēlētājus, ir atļauts izpildīt tikai tik soda metienu, cik viņiem ir atzīmēto spēlētāju. Šis nosacījums ir spēkā arī papildu soda metienu laikā.

 3 Dalībnieki

 301 Spēlētāji

   1) Katrai komandai ir atļauts izmantot ne vairāk kā 20 spēlētājus. Viņiem jābūt atzīmētiem spēles protokolā.
Spēlētāji var būt laukuma spēlētāji vai vārtsargi. Citi spēlētāji, kuri nav atzīmēti spēles protokolā, nedrīkst piedalīties spēlē vai atrasties savu komandu maiņas zonās.
   2) Spēles laikā laukumā vienlaicīgi drīkst atrasties seši spēlētāji katrā komandā, ieskaitot tikai vienu vārtsargu, vai tikai seši laukuma spēlētāji.
Lai tiesneši uzsāktu spēli, katrā komandā jābūt ne mazāk kā pieciem laukuma spēlētājiem un vienam atbilstoši ekipētam vārtsargam, pretējā gadījumā spēles rezultāts kļūst 5:0 nepārkāpējas komandas labā. Spēles laikā katrā komandā jābūt gataviem spēlēt ne mazāk kā četriem spēlētājiem, pretējā gadījumā spēle tiek pārtraukta ar rezultātu 5:0 nepārkāpējas komandas labā vai arī ar sasniegto rezultātu, ja tas ir labvēlīgāks nepārkāpējai komandai.

 302 Spēlētāju maiņa

Spēlētāju maiņa var notikt jebkurā spēles laikā un neierobežotā skaitā.
Visām maiņām jānotiek savas komandas maiņas zonā. Spēlētājam, kurš atstāj laukumu, ir jāšķērso apmale pirms spēlētāja, kurš uziet laukumā. Traumētu spēlētāju, kurš atstājis laukumu ārpus savas komandas maiņas zonas, nedrīkst nomainīt, pirms spēle nav apturēta. Spēlētājs ar asiņojošu brūci nedrīkst piedalīties spēlē, pirms asiņošana nav apturēta.

 303 Īpaši noteikumi vārtsargiem

   1) Visi vārtsargi ir jāatzīmē spēles protokolā.
Atzīme jāizdara ar “G” pēdiņās. Spēlētājs, kurš ir atzīmēts kā vārtsargs, attiecīgajā spēlē nedrīkst piedalīties kā laukuma spēlētājs ar nūju. Ja komandā savainojuma vai soda dēļ vārtsargs jānomaina ar laukuma spēlētāju, viņiem ir ne vairāk kā 3 minūtes, lai atbilstoši ekipētu aizvietotāju, bet šis laiks nedrīkst tikt izmantots, lai iesildītos. Jaunais vārtsargs un maiņas laiks ir jāatzīmē spēles protokolā.
   2) Ja vārtsargs spēles laikā pilnīgi atstāj savu vārtu laukumu, pirms atgriešanās tajā viņš uzskatāms par laukuma spēlētāju, tikai bez nūjas.
Šis nosacījums nav attiecināms uz izmetienu. Vārtsargs uzskatāms par pilnīgi atstājušu vārtu laukumu, ja neviena viņa ķermeņa daļa nepieskaras vārtu laukuma grīdai. Vārtsargam tomēr ir atļauts lēkāt savā vārtu laukumā. Līnijas ir pieskaitāmas vārtu laukumam.

 304 Īpaši noteikumi komandu kapteiņiem

   1) Katrā komandā ir jābūt komandas kapteinim, kurš jāatzīmē spēles protokolā.
Atzīme jāizdara ar “C” pēdiņās. Kapteiņa maiņa atļauta tikai savainojuma, slimības vai spēles soda gadījumā, un maiņas laiks ir jāatzīmē spēles protokolā. Nomainītais komandas kapteinis vairs nedrīkst būt komandas kapteinis attiecīgajā spēlē.
   2) Tikai komandas kapteinim ir tiesības runāt ar tiesnešiem. Viņa pienākums ir arī palīdzēt tiesnešiem.
Kapteinim ar tiesnešiem jāsarunājas pieklājīgi. Sodīts komandas kapteinis zaudē savas tiesības sarunāties ar tiesnešiem, ja vien tiesneši neuzrunā viņu, un, izņemot gadījumus, ja komandas pārstāvji pieprasa pārtraukumu, komandai nav iespēju sazināties ar tiesnešiem. Ja tiesneši diskusiju uzskata par nepieciešamu, diskusijām jānotiek gaiteņos ārpus laukuma, nevis laukumā un nekad tiesnešu ģērbtuvēs.

 305 Komandas pārstāvji

   1) Katra komanda spēles protokolā drīkst atzīmēt ne vairāk kā piecus pārstāvjus.
Citām personām, kuras nav atzīmētas spēles protokolā, nav atļauts atrasties savas komandas maiņas zonā. Izņemot 30 sekunžu pārtraukumu, komandas pārstāvis nedrīkst atrasties laukumā bez tiesnešu atļaujas. Visai komandas vadīšanai jānotiek no komandas savas maiņas zonas, kurā komandas pārstāvjiem jāatrodas spēles laikā. Pirms spēles komandas pārstāvim jāparaksta spēles protokols. Pēc spēles sākuma nekādi papildinājumi nav atļauti, izņemot iespējamos nepareizu numuru labojumus. Ja pārstāvis ir atzīmēts gan kā pārstāvis, gan kā spēlētājs, jebkurās strīdīgās situācijās saistībā ar pārkāpumiem komandas maiņas zonā viņš vienmēr uzskatāms par spēlētāju.

 306 Tiesneši

   1) Spēle jāvada un jākontrolē diviem tiesnešiem ar vienādām pilnvarām.
Tiesnešiem ir tiesības apturēt spēli, ja tā ir nopietni apdraudēta, ka to nevar turpināt atbilstoši noteikumiem.

 307 Sekretariāts

   1) Sekretariātam ir jābūt savā vietā.
Sekretariātam jābūt neitrālam un atbildīgam par spēles protokolu, laika ņemšanu un jāpilda iespējamie informatora pienākumi.

 4 Inventārs

 401 Spēlētāju apģērbs

   1) Visiem laukuma spēlētājiem jābūt tērptiem sporta tērpos, kuri sastāv no krekla, īsajām biksēm un garajām zeķēm līdz ceļiem.
Sievietes var būt tērptas īsajos svārkos vai tērpos (viendaļīgos kreklos un svārkos) šortu vietā. Visiem vienas komandas laukuma spēlētājiem jābūt tērptiem vienādos sporta tērpos. Komandas sporta tērpi var būt jebkurā krāsu salikumā, bet krekli nedrīkst būt pelēki. Ja tiesneši uzskata, ka komandas nav iespējams atšķirt pēc to sporta tērpiem, viesu komandai tie jāmaina. Zeķēm jābūt uzvilktām līdz ceļiem, vienveidīgām un, ja sacensību rīkotāji nolēmuši, jāatšķiras komandu starpā.
   2) Visiem vārtsargiem jābūt tērptiem kreklos un garajās biksēs.
   3) Visiem krekliem jābūt numurētiem.
Komandas krekliem jābūt numurētiem ar atšķirīgiem veselajiem skaitļiem mugurpusē un uz krūtīm ar skaidri saskatāmiem arābu cipariem. Cipariem mugurpusē jābūt ne mazāk kā 200 mm augstiem un uz krūtīm ne mazāk kā 70 mm augstiem. Krekliem var būt jebkurš skaitlis no 1 līdz 99, bet skaitlis 1 nav atļauts laukuma spēlētājiem. Ja spēlētājs ar nepareizu numuru piedalās spēlē, spēles protokols ir jālabo un par pārkāpumu jāziņo sacensību rīkotājiem.
   4) Visiem spēlētājiem jābūt apavos.
Apavu modelim jābūt paredzētam sporta nodarbībām telpās. Zeķes nedrīkst būt uzvilktas uz apaviem. Ja spēlētājs spēles laikā pazaudē vienu vai abus apavus, viņš drīkst turpināt spēlēt līdz nākamajam spēles apturēšanas brīdim.

 402 Tiesnešu apģērbs

   1) Tiesnešiem jābūt tērptiem kreklos, melnos šortos un melnās zeķēs līdz ceļiem.
Tiesnešiem jābūt tērptiem vienādas krāsu kombinācijas tērpos.

 403 Īpašais vārtsarga inventārs

   1) Vārtsargs nedrīkst lietot nūju.
   2) Vārtsargam obligāti jāvalkā sejas maska, kura ir saskaņā ar IFF Materiālu Nolikumu un atbilstoši marķēta.
Tas attiecas tikai uz spēles laiku laukumā. Visi maskas pārveidojumi, izņemot krāsojumus, ir aizliegti.
   3) Vārtsargs drīkst izmantot jebkura veida aizsarginventāru, bet tas nedrīkst būt paredzēts vārtu aizsegšanai.
Atļauts lietot aizsargķiveri un plānus cimdus. Jebkura veida berzējošas vai lipīgas vielas ir aizliegtas. Uz vārtiem vai vārtos nedrīkst būt nekādi priekšmeti. Vārtsargs nedrīkst izmantot nekādu aizsarginventāru, kas pārklāj vairāk nekā vārtsarga ķermeni, piemēram, plecu polsterus.

 404 Īpašais komandas kapteiņa inventārs

   1) Komandas kapteinim jābūt rokas apsējam.
Rokas apsējs jānēsā uz rokas un tam jābūt skaidri saredzamam. Līmlenti kā rokas apsēju lietot nav atļauts.

 405 Personīgais inventārs

   1) Spēlētājam nedrīkst būt personīgais inventārs, kurš var izraisīt savainojumu.
Par personīgo inventāru uzskatāms aizsargājošs un medicīnisks inventārs, aizsargbrilles, pulksteņi, auskari, u. tml. Tiesneši lemj, kas ir uzskatāms par bīstamu. Viss aizsarginventārs, ja iespējams, jānēsā zem apģērba. Izņēmumi ir elastīgas galvas lentas bez mezgliem, galvassega nedrīkst būt. Jebkura veida garš, cieši pieguļošs apģērbs laukuma spēlētājiem ir aizliegts. Izņēmumus var atļaut tikai sacensību rīkotāji, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu.

 406 Bumbiņa

   1) Bumbiņai ir jābūt IFF apstiprinātai un attiecīgi marķētai.
Bumbiņas virsmai jābūt vienkrāsainai, bet ne fluorescentā krāsā. Arī bumbiņas iekšējā krāsa nedrīkst būt fluorescenta.

 407 Nūja

   1) Nūjai ir jābūt IFF apstiprinātai un attiecīgi marķētai.
Visi nūjas kāta pārveidojumi, izņemot īsināšanu, ir aizliegti. Kāts drīkst būt notīts virs satvēriena atzīmes, bet nedrīkst būt nosegti oficiālie marķējumi.
   2) Nūjas lāpstiņa nedrīkst būt asa, un tās izliekums nedrīkst pārsniegt 30 mm.
Jebkādi lāpstiņas pārveidojumi, izņemot izliekumu, ir aizliegti. Izliekuma mērījums ir jāizdara no lāpstiņas zemākās malas augstākā punkta, ja nūja ir nolikta guļus uz līdzenas virsmas. Lāpstiņas mainīšana ir atļauta, ja lāpstiņa ir apstiprināta ar kātu un ir tā paša zīmola, bet jaunā lāpstiņa nedrīkst būt nenostiprināta. Savienojuma vietu starp lāpstiņu un kātu notīt ir atļauts, bet ne vairāk kā 10 mm lāpstiņas redzamās daļas drīkst būt aizsegta.

 408 Tiesnešu inventārs

   1) Tiesnešiem ir jābūt nodrošinātiem ar vidēja izmēra plastmasas svilpēm, mērīšanas inventāru un sarkanajām kartiņām.
Izņēmumus par citu veidu svilpēm var atļaut sacensību rīkotāji.

 409 Sekretariāta inventārs

   1) Sekretariātam jābūt visam inventāram, kas nepieciešams pienākumu pildīšanai.

 410 Inventāra pārbaude

   1) Tiesnešiem jālemj par visa inventāra kontroli un mērījumiem.
Pārbaudei ir jānotiek pirms spēles un arī spēles laikā. Nepareizs inventārs, tajā skaitā bojātas nūjas, izņemot nūjas lāpstiņas mērīšanu, kas tiek konstatēts pirms spēles vai spēles laikā, ir jāsakārto attiecīgajam spēlētājam, un pēc tam viņš var sākt/turpināt spēlēt. Pārkāpumi, kuri saistīti ar spēlētāju tērpiem, sodāmi ne vairāk kā vienu reizi komandai spēles laikā. Par visu nepareizo inventāru jābūt ziņojumam. Pie sekretariāta inventāra pārbaudes laikā drīkst atrasties tikai komandu kapteiņi un spēlētājs ar pārbaudāmo inventāru. Pēc inventāra pārbaudes spēle tiek atjaunota situācijā, kādā tā bija pirms pārtraukuma.
   2) Izliekuma pārbaudi un nūjas kāta/lāpstiņas kombinācijas pārbaudi var pieprasīt komandas kapteinis.
Komandas kapteinim ir arī tiesības norādīt tiesnešiem uz pretinieku komandas citu nepareizu inventāru, bet šajā gadījumā tiesneši lemj, veikt vai neveikt kādas darbības. Mērīšanu un nūjas kāta/lāpstiņas kombinācijas pārbaudi var pieprasīt jebkurā laikā, bet to nedrīkst veikt, pirms spēle ir apturēta. Ja pārbaude tiek pieprasīta, kad spēle ir apturēta, tā ir jāveic nekavējoties, tajā skaitā saistībā ar vārtiem un soda metieniem, ja vien, pēc tiesnešu domām, tas negatīvi neietekmē pretinieku komandas situāciju. Šādā gadījumā pārbaude jāveic nākamajā spēles apturēšanas laikā. Tiesnešiem pēc kapteiņa pieprasījuma ir jāpārbauda nūjas izliekums vai nūjas kāts/lāpstiņa, bet vienai komandai vienā pārtraukumā ir atļauta tikai viena pārbaude. Pie sekretariāta inventāra pārbaudes laikā drīkst atrasties tikai komandu kapteiņi un spēlētājs ar pārbaudāmo inventāru. Pēc inventāra pārbaudes spēle tiek atjaunota situācijā, kādā tā bija pirms pārtraukuma.

 5 Standartsituācijas

 501 Standartsituāciju vispārīgie noteikumi

   1) Ja spēle ir bijusi apturēta, tā jāatsāk standartsituācijā, atbilstoši cēlonim, kas izraisīja pārtraukumu. Standartsituācijas ir izspēles, iemetieni, soda sitieni un soda metieni.
   2) Tiesnešiem jālieto viens signāls, jāparāda noteiktie žesti un jānorāda standartsituācijas vieta. Pēc signāla bumbiņa var tikt spēlēta, ja tā nav kustībā un atrodas pareizajā vietā.
Tiesnešiem vispirms ir jāparāda darbības žests un pēc tam iespējamais pārkāpuma žests. Pārkāpuma žests jārāda tikai tad, ja tas nepieciešams, taču vienmēr saistībā ar sodiem vai soda metieniem. Ja, pēc tiesnešu domām, tas neietekmē spēli, izpildot iemetienu vai soda sitienu, bumbiņa var nebūt pilnīgi apturēta vai var neatrasties precīzi pareizajā vietā.
   3) Standartsituācijas izpildi nedrīkst nepamatoti novilcināt.
Tiesneši lemj, kas uzskatāms par nepamatotu novilcināšanu. Ja standartsituācijas izpilde tiek novilcināta, tiesnešiem, ja iespējams, ir jābrīdina spēlētājs, pirms kāda darbība tiek veikta.

 502 Izspēle (802)

   1) Jauna perioda sākumā un, apstiprinot pareizi gūtus vārtus, bumbiņas izspēle tiek izpildīta laukuma centrā.
Ar izspēli apstiprināti netiek vārti, kuri gūti papildlaikā vai ar soda metienu, kas izšķir spēli, vai pēc perioda beigām. Ja izspēle notiek laukuma centrā, katrai komandai jāatrodas savās laukuma pusēs no centra līnijas.
   2) Ja spēle ir apturēta, un nevienai komandai netiek piešķirts iemetiens, soda sitiens vai soda metiens, spēle ir jāatsāk ar izspēli.
   3) Izspēlei jānotiek tuvākajā izspēles vietā tai vietai, kurā bumbiņa atradās spēles apturēšanas brīdī.
   4) Visiem spēlētājiem, izņemot tos, kuri izspēlē bumbiņu, nekavējoties, bez tiesnešu atgādinājuma jāieņem pozīcija ne tuvāk kā 3 m no bumbiņas, ieskaitot nūjas.
Pirms izspēles tiesnešiem ir jāpārbauda, vai komandas ir gatavas un vai visi spēlētāji ir ieņēmuši pozīcijas.
   5) Izspēli izpilda pa vienam laukuma spēlētājam no katras komandas. Spēlētājiem jābūt ar skatu uz pretinieku komandas laukuma puses īso malu, un pirms izspēles viņi nedrīkst būt fiziskā kontaktā. Kāju pēdām jāatrodas perpendikulāri centra līnijai. Katra spēlētāja abām pēdām jābūt vienādā attālumā no centra līnijas. Nūja ir jātur normālā satvērienā un ar abām rokām virs satvēriena atzīmes. Lāpstiņām jābūt novietotām perpendikulāri centra līnijai katrā bumbiņas pusē, bet nepieskaroties tai.
Normāls satvēriens nozīmē veidu, kādā spēlētājs tur nūju spēles laikā. Komandas, kura aizsargājas, spēlētājs izvēlas, kurā pusē bumbiņai novietot savu nūju. Ja izspēle notiek uz centra līnijas, izvēli izdara viesu komandas spēlētājs. Bumbiņai ir jāatrodas pretī lāpstiņu vidusdaļām. Ja spēlētājs, kurš piedalās izspēlē, nepilda tiesnešu norādījumus, izspēlē jāpiedalās citam spēlētājam, kurš atrodas laukumā. Ja ir domstarpības saistībā ar mainīšanos pirms izspēles, viesu komandai maiņa ir jāveic pirmajai.
   6) No izspēles bumbiņa var tikt raidīta tieši vārtos.

 503 Gadījumi, kad spēle jāatsāk ar izspēli

   1) Ja bumbiņa ir netīši bojāta.
   2) Ja bumbiņa ir kļuvusi spēlei nederīga. Pirms spēles apturēšanas tiesnešiem jādod spēlētājiem iespēja pabeigt situāciju.
   3) Ja apmales daļas ir sadalījušās un bumbiņa nonāk attiecīgās vietas tuvumā.
   4) Ja vārti ir netīši izkustināti un saprātīgā laikā nav novietojami atpakaļ.
Vārtsarga pienākums ir novietot vārtus atpakaļ, tiklīdz tas ir iespējams.
   5) Ja spēlētājs ir nopietni savainots vai ja savainots spēlētājs tieši ietekmē spēli. Tiesneši izlemj, kas ir uzskatāms par nopietnu savainojumu, bet, tiklīdz par to rodas aizdomas, spēle ir jāpārtrauc nekavējoties.
   6) Ja spēles laikā ir radusies neparedzēta situācija.
Tiesneši izlemj, kas ir uzskatāms par neparedzētu situāciju, bet tas vienmēr iekļauj: citas, nepiederošas personas vai priekšmeti uz laukuma; ja gaismas ir nodzisušas pilnīgi vai daļēji un ja beigu signāls atskanējis kļūdaini, vai gadījumā, ja tiesnesim ir trāpījusi bumbiņa, kas ir ietekmējis spēles gaitu.
   7) Ja vārti netiek ieskaitīti, lai gan pārkāpums, par kādu piešķirams soda sitiens, nav izdarīts.
Tas ietver arī gadījumu, ja bumbiņa nokļūst vārtos, nešķērsojot vārtu līniju no priekšpuses.
   8) Ja soda metiens nav rezultatīvs.
Tas ietver arī gadījumu, ja soda metiens ir izpildīts nepareizi.
   9) Ja aizturētā soda laikā pārkāpēja komanda iegūst un kontrolē bumbiņu.
Tas ietver arī gadījumu, ja nepārkāpēja komanda, pēc tiesnešu domām, cenšas novilcināt laiku.
   10) Ja sods ir piešķirts par pārkāpumu, kurš nav saistībā ar spēli, bet ir izdarīts vai atklāts spēles laikā.
Tas ietver arī gadījumu, ja sodītais spēlētājs uziet laukumā, pirms viņa soda laiks ir beidzies.
   11) Ja tiesneši nespēj izlemt iemetiena vai soda sitiena virzienu.
Tas ietver arī gadījumu, ja abu komandu spēlētāji pārkāpumus izdara vienlaicīgi.
   12) Ja tiesneši savu lēmumu uzskata par kļūdainu.

 504 Iemetiens (803)

   1) Ja bumbiņa atstāj laukumu, iemetiens ir jāizpilda nepārkāpējai komandai.
Par pārkāpēju komandu uzskatāma tā, kuras spēlētājs vai spēlētāja inventārs pēdējais skāris bumbiņu, pirms tā atstājusi laukumu. Tas ietver arī gadījumu, ja spēlētājs, cenšoties noņemt bumbiņu no vārtiem, skar tīklu, neskarot bumbiņu.
   2) Iemetiens ir jāizdara pretī vietai, kurā bumbiņa atstājusi laukumu, 1,5 m attālumā no apmales, bet nekad aiz iedomātajiem vārtu līniju pagarinājumiem. Ja, pēc tiesnešu domām, tas neietekmē spēli, bumbiņa var nebūt pilnīgi apturēta vai var neatrasties precīzi pareizajā vietā. Ja komanda gūst priekšrocību, izpildot iemetienu tuvāk par 1,5 m no apmales, tas ir atļauts. Iemetiens, kurš būtu jāizpilda aiz iedomātā vārtu līnijas pagarinājuma, ir jāizdara no tuvākās izspēles vietas. Ja bumbiņa skar griestus vai priekšmetus virs laukuma, iemetiens jāizdara 1,5 m attālumā no apmales un tādā pašā attālumā no centra līnijas.
   3) Pretiniekiem nekavējoties, bez tiesnešu atgādinājuma jāieņem pozīcija ne tuvāk kā 3 m no bumbiņas, ieskaitot nūjas.
Spēlētājam, kurš izpilda iemetienu, nav jāgaida, lai pretinieki ieņem pozīciju, bet, ja bumbiņa tiek spēlēta, kamēr pretinieki cenšas ieņemt pareizo pozīciju, nekādas darbības nav jāveic.
   4) Bumbiņa ir jāspēlē ar nūju. Tā ir jāaizsit, nevis jāvelk, jāgrūž vai jāpaceļ uz nūjas.
   5) Spēlētājs, kurš izpilda iemetienu, nedrīkst pieskarties bumbiņai atkal, pirms to nav skāris kāds cits spēlētājs vai cita spēlētāja inventārs.
   6) Iemetienu drīkst izpildīt tieši vārtos.

 505 Gadījumi, par kuriem piešķirams iemetiens

   1) Ja bumbiņa šķērso apmali vai skar griestus vai kādu citu priekšmetu virs laukuma.

 506 Soda sitiens (804)

   1) Ja ir izdarīts pārkāpums, par kuru tiek piešķirts soda sitiens, tas jāizpilda nepārkāpējai komandai.
Pārkāpumu, par kuriem piešķirams soda sitiens, gadījumos, kad vien iespējams, jāpielieto priekšrocības likums. Priekšrocības likums nozīmē, ka, ja nepārkāpēja komanda pēc pārkāpuma joprojām kontrolē bumbiņu, viņiem jādod iespēja turpināt spēlēt, ja tas viņiem dod lielāku priekšrocību nekā soda sitiens. Ja tiek izspēlēta priekšrocība un spēle ir apturēta, jo nepārkāpēja komanda ir zaudējusi kontroli pār bumbiņu, soda sitiens jāizpilda no pēdējā pārkāpuma vietas.
   2) Soda sitiens ir jāizpilda no tās vietas, kur pārkāpums izdarīts, bet nekad aiz vārtu līnijas iedomātā pagarinājuma vai tuvāk par 3,5 m no vārtsarga laukuma.
Ja, pēc tiesnešu domām, tas neietekmē spēli, bumbiņa var nebūt pilnīgi apturēta vai var neatrasties precīzi pareizajā vietā. Soda sitienu, kurš jāizpilda tuvāk par 1,5 m no apmales, drīkst pārcelt uz šo attālumu. Soda sitiens, kurš būtu jāizpilda aiz vārtu līnijas iedomātā pagarinājuma, jāizpilda no tuvākās izspēles vietas. Soda sitiens tuvāk vārtsarga laukumam 3,5 m ir jāpārceļ uz attālumu 3,5 m no vārtsarga laukuma ārējās līnijas pa iedomāto līniju no vārtu līnijas vidus caur vietu, kur pārkāpums izdarīts, atstājot 0,5 m no sieniņas un 3 metrus brīvu vietu no soda sitiena vietas. Šajā gadījumā komandai, kura aizsargājas, vienmēr ir tiesības veidot aizsardzības līniju tieši ārpus vārtsarga laukuma. Ja uzbrucēja komanda traucē vai kavē to, soda sitiens jāizpilda komandai, kura aizsargājas. Uzbrucējai komandai nav jāgaida, līdz komanda, kura aizsargājas, izveido aizsardzības līniju, un tai ir tiesības izvietot savus spēlētājus priekšā aizsardzības līnijai.
   3) Pretiniekiem nekavējoties, bez tiesnešu atgādinājuma jāieņem pozīcija ne tuvāk kā 3 m attālumā no bumbiņas, ieskaitot nūjas.
Spēlētājam, kurš izpilda soda sitienu, nav jāgaida, lai pretinieki ieņem pozīciju, bet, ja bumbiņa tiek spēlēta, kamēr pretinieki cenšas ieņemt pareizo pozīciju, nekādas darbības nav jāveic.
   4) Bumbiņa ir jāspēlē ar nūju. Tā ir jāaizsit, nevis jāvelk, jāgrūž vai jāpaceļ uz nūjas.
   5) Spēlētājs, kurš izpilda soda sitienu, nedrīkst vēlreiz pieskaries bumbiņai, pirms to nav skāris cits spēlētājs vai cita spēlētāja inventārs.
   6) Soda sitienu drīkst izpildīt tieši vārtos.

 507 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams soda sitiens

   1) Ja spēlētājs sit, bloķē, paceļ, sper pretinieku nūju. (901, 902, 903, 912)
Ja tiesneši uzskata, ka spēlētājs ir spēlējis bumbiņu pirms sitiena pa pretinieka nūju, nekādas darbības nav jāveic.
   2) Ja spēlētājs tur pretinieku vai pretinieka nūju. (910)
   3) Ja laukuma spēlētājs savas nūjas lāpstiņu paceļ augstāk par vidukļa līmeni aizmugurē atvēzienā pirms sitiena pa bumbiņu vai priekšpusē vēzienā pēc sitiena pa bumbiņu. (904)
Tas ietver arī māņu sitienus. Augsts vēziens ir atļauts, ja tuvumā nav citu spēlētāju un nav riska tos skart. Par vidukļa līmeni uzskatāms vertikāli stāvoša cilvēka vidukļa līmenis.
   4) Ja laukuma spēlētājs izmanto jebkuru savas nūjas daļu vai savu kāju, spēlējot vai cenšoties spēlēt bumbiņu virs ceļgala līmeņa. (904, 913)
Bumbiņas apturēšana ar augšstilbu nav uzskatāma par bumbiņas spēlēšanu virs ceļgala līmeņa, ja vien tas nav bīstami. Par ceļgala līmeni uzskatāms vertikāli stāvoša cilvēka ceļgala līmenis.
   5) Ja laukuma spēlētājs novieto savu nūju, savu pēdu vai savu kāju starp pretinieka kājām vai pēdām. (905)
   6) Ja spēlētājs, kurš kontrolē bumbiņu vai cenšas aizsniegt to, spiež vai grūž pretinieku citādāk nekā plecs pret plecu. (907)
   7) Ja spēlētājs, kurš kontrolē bumbiņu, cenšas aizsniegt to vai cenšas ieņemt labāku pozīciju, pārvietojas atmuguriski uz pretinieku vai traucē pretinieku pārvietoties uzsāktajā virzienā. (908, 911)
Tas ietver arī gadījumus, ja uzbrucēja komanda kavē vai traucē aizsardzības līnijas veidošanu, ja soda sitiens tiek nozīmēts 3,5 m attālumā no vārtsarga laukuma.
   8) Ja laukuma spēlētājs sper bumbiņu divreiz, ja vien tā starp spērieniem nav skārusi spēlētāja nūju, citu spēlētāju vai cita spēlētāja inventāru. (912)
Tas uzskatāms par pārkāpumu tikai tad, ja spēlētājs, pēc tiesnešu domām, abas reizes bumbiņu sper tīši.
   9) Ja laukuma spēlētājs atrodas vārtsarga laukumā. (914)
Laukuma spēlētājam ir atļauts šķērsot vārtsarga laukumu, ja tas, pēc tiesnešu domām, neietekmē spēli un netraucē vārtsarga darbību.
Ja tad, kad pretinieku komandas soda sitiens tiek izpildīts tieši vārtos, komandas, kura aizsargājas, laukuma spēlētājs atrodas vārtsarga laukumā, vārtos, vai, ja vārti ir izkustināti no vietas, kurā parasti jāatrodas vārtiem, soda metiens ir jānozīmē vienmēr.
Laukuma spēlētājs uzskatāms par vārtsarga laukumā esošu, ja jebkura viņa ķermeņa daļa skar vārtsarga laukuma grīdu. Ja laukuma spēlētājs tikai tur nūju vārtsarga laukumā, viņš nav uzskatāms par esošu vārtsarga laukumā. Līnijas iekļaujas vārtsarga laukumā.
   10) Ja laukuma spēlētājs tīši izkustina pretinieku komandas vārtus. (914)
   11) Ja laukuma spēlētājs pasīvi traucē vārtsargam izmest bumbiņu. (915)
Tas ir uzskatāms par pārkāpumu tikai tad, ja laukuma spēlētājs ir tuvāk nekā 3 m no vārtsarga, mērot no vietas, kurā vārtsargs ir saņēmis bumbiņu. Pasīvi nozīmē netīšu vai nolaidīgu traucēšanu pārvietoties.
   12) Ja laukuma spēlētājs palecas un aptur bumbiņu. (916)
Par palēkšanos ir uzskatāma kustība, ja abas pēdas ir pilnīgi atrautas no grīdas. Skriešana nav uzskatāma par lēkšanu. Spēlētājam ir atļauts lēkt pāri bumbiņai, tai nepieskaroties.
   13) Ja laukuma spēlētājs spēlē bumbiņu ārpus laukuma. (atbilstoša žesta nav)
Ārpus laukuma nozīmē, ja viena vai abas pēdas ir ārpus laukuma. Ja spēlētājs maiņas laikā spēlē bumbiņu ārpus laukuma, tas nozīmē, ka laukumā ir pārāk daudz spēlētāju. Ja spēlētājs, kurš nepiedalās maiņas procesā, spēlē bumbiņu no maiņas zonas, tas uzskatāms par spēles sabotāžu. Ir atļauts skriet ārpus laukuma, bet spēlēt bumbiņu no turienes nedrīkst.
   14) Ja vārtsargs izmetiena brīdī pilnīgi atstāj vārtu laukumu. (917)
Šajā situācijā vārtsargs nav uzskatāms par laukuma spēlētāju. Vārtsargs ir uzskatāms par pilnīgi atstājušu vārtu laukumu tad, kad neviena viņa ķermeņa daļa neskar grīdu vārtu laukumā. Izmetiens ir pabeigts tad, kad vārtsargs ir izmetis bumbiņu, un, ja viņš atstāj vārtu laukumu pēc tam, nekādas darbības nav jāveic. Šis noteikums attiecas arī uz vārtsargu, ja viņš ir saņēmis bumbiņu vārtu laukumā, un pēc tam viņa ķermenis pilnīgi izslīdējis ārpus vārtu laukuma. Līnijas iekļaujas vārtu laukumā.
   15) Ja vārtsargs pārmet vai pārsper bumbiņu pāri centra līnijai. (917)
Tas ir uzskatāms par pārkāpumu tikai tad, ja bumbiņa nav skārusi grīdu, apmali, citu spēlētāju vai cita spēlētāja inventāru, pirms tā šķērso centra līniju. Centra līnija bumbiņai ir jāšķērso pilnīgi.
   16) Ja iemetiens vai soda sitiens ir izpildīts nepareizi vai ir tīši kavēts. (918)
Tas nozīmē, ja iemetiens vai soda sitiens ir nepamatoti kavēts vai ja bumbiņa ir vilkta, grūsta vai pacelta uz nūjas. Ja iemetiens vai soda sitiens tiek izpildīts no nepareizas vietas vai arī ja bumbiņa nav bijusi pilnīgi apturēta, tas var tikt atkārtots. Ja tas, pēc tiesnešu domām, neietekmē spēli, bumbiņa var nebūt pilnīgi apturēta vai var neatrasties precīzi pareizajā vietā.
   17) Ja vārtsarga kontrolē bumbiņa atrodas ilgāk nekā 3 sekundes. (924)
Ja vārtsargs noliek bumbiņu un paņem to atkal, tas uzskatāms par bumbiņas kontrolēšanu visu laiku.
   18) Ja vārtsargs saņem piespēli vai paņem bumbiņu no savas komandas laukuma spēlētāja. (924)
Tas ir uzskatāms par pārkāpumu tikai tad, ja tas, pēc tiesnešu domām, ir tīšs. Piespēles saņemšana nozīmē bumbiņas skaršanu ar roku vai plaukstu arī pēc tam, ja vārtsargs to skāris vai apturējis ar jebkuru citu ķermeņa daļu. Vārtsargs drīkst saņemt piespēli no savas komandas spēlētāja, ja vārtsargs ir pilnīgi ārpus vārtu laukuma un tādējādi uzskatāms par laukuma spēlētāju. Ja vārtsargs pilnīgi atstājis savu vārtu laukumu, aptur bumbiņu, atgriežas savā vārtu laukumā un paņem bumbiņu, tas nav uzskatāms par piespēli vārtsargam.
Piespēle vārtsargam nav uzskatāma par vārtu gūšanas situāciju, un soda metiens par to nav jāpiešķir.
   19) Ja sods ir piešķirts par pārkāpumu, izdarītu saistībā ar spēli. (noteikts pārkāpuma žests)
   20) Ja spēlētājs aizkavē spēli. (924)
Tas nozīmē, ja laukuma spēlētājs, lai iegūtu laiku, nostājas pret apmali vai vārtiem tā, lai pretinieks nevarētu aizsniegt bumbiņu atļautā veidā. Tas nozīmē arī, ja vārtsargs bloķē bumbiņu caur vārtu tīklu. Spēlētājs, ja iespējams, jābrīdina, pirms kādas darbības tiek veiktas.

 508 Soda metiens (806)

   1) Ja ir izdarīts pārkāpums, par kuru piešķirams soda metiens, soda metiens ir jāizpilda nepārkāpējai komandai.
Ja soda metiens tiek piešķirts aizturētā soda laikā vai ir izdarīts pārkāpums, par kuru piešķirams sods, noteikumi attiecībā uz sodiem saistībā ar soda metienu arī ir jāpiemēro.
   2) Soda metiens ir jāizpilda no laukuma centra.
   3) Visiem spēlētājiem, izņemot spēlētāju, kurš izpilda soda metienu, un vārtsargu, kurš aizsargājas, soda metiena izpildes laikā jāatrodas savas komandas maiņas zonās. Vārtsargam ir jāatrodas uz vārtu līnijas, kad tiek uzsākta soda metiena izpilde.
Strīdīgā situācijā vārtsargs uznāk laukumā pirmais. Vārtsargu nedrīkst nomainīt ar laukuma spēlētāju. Ja vārtsargs izdara pārkāpumu soda metiena laikā, jānozīmē jauns soda metiens un ir jāpiešķir attiecīgais sods. Ja cits spēlētājs no pārkāpējas komandas izdara pārkāpumu soda metiena laikā, jāpiešķir jauns soda metiens, un pārkāpums ir uzskatāms par spēles sabotāžu.
   4) Spēlētājs, kurš izpilda soda metienu, drīkst spēlēt bumbiņu neierobežoti ilgu laiku, bet bumbiņai visu soda metiena izpildes laiku ir jābūt kustībā uz priekšu. Tiklīdz vārtsargs pieskaras bumbiņai, spēlētājs, kurš izpilda soda metienu, soda metiena laikā pieskarties bumbiņai vēlreiz nedrīkst.
Soda metiena laikā spēles laikam jābūt apturētam. Kustībā uz priekšu nozīmē prom no centra līnijas. Ja bumbiņa atsitas pret vārtu priekšpusi, tad pret vārtsargu un tad šķērso vārtu līniju no priekšpuses, vārti ir jāieskaita. Ja bumbiņa soda metiena izpildes pašā sākumā tiek pavilkta atpakaļ, soda metiens ir jāpārtrauc un jāsāk no jauna.
   5) 2 minūšu noraidījums, kurš piešķirts saistībā ar soda metienu, ir jāatzīmē spēles protokolā tikai tad, ja soda metiens nav rezultatīvs.
Sodītajam spēlētājam soda metiena izpildes laikā jāatrodas uz sodīto spēlētāju sola.

 509 Aizturētais soda metiens

   1) Aizturētais soda metiens jāpiešķir, ja nepārkāpēja komanda pēc pārkāpuma, par kuru piešķirams soda metiens, kontrolē bumbiņu un tai ir iespēja gūt vārtus.
Ja aizturētais soda metiens tiek piešķirts aizturētā soda laikā vai saistībā ar pārkāpumu, par kuru piešķirams sods, noteikumi attiecībā uz soda metienu arī ir jāpiemēro. Aizturētais soda metiens var būt saistībā ar pārkāpumu, par kuru piešķirams sods, pat tad, ja aizturētais sods jau tiek piemērots.
   2) Aizturētais soda metiens nozīmē to, ka nepārkāpējai komandai tiek dota iespēja turpināt uzbrukumu, līdz vārtu gūšanas situācija ir beigusies.
Līdz perioda vai spēles beigām aizturēts soda metiens jāizpilda pēc perioda vai spēles beigām. Ja nepārkāpēja komanda gūst vārtus aizturētā soda laikā, vārti tiek ieskaitīti un soda metiens tiek atcelts.

 510 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams soda metiens

   1) Ja vārtu gūšanas situāciju komanda, kura aizsargājas, ir pārtraukusi vai traucējusi ar pārkāpumu, par kuru piešķirams soda sitiens vai sods. (noteikts pārkāpuma žests)
Tiesneši izlemj, kas ir uzskatāms par vārtu gūšanas situāciju. Par pārkāpumiem vārtu laukumā ne vienmēr jāpiešķir soda metiens.
Soda metiens ir jāpiešķir vienmēr, ja komanda, kura aizsargājas, vārtu gūšanas situācijas laikā tīši izkustina vārtus vai komandā tīši spēlē par daudz spēlētāju laukumā.
Ja tad, kad pretinieku komanda izpilda soda sitienu tieši vārtos, komandas, kura aizsargājas, laukuma spēlētājs atrodas vārtsarga laukumā, vārtos vai, ja vārti ir izkustināti no vietas, kurā vārtiem jāatrodas normāli, soda metiens jāpiešķir vienmēr.

 6 Sodi

 601 Sodu vispārīgie noteikumi

   1) Ja ir izdarīts pārkāpums, par kuru piešķirams sods, pārkāpējs ir jāsoda.
Ja tiesneši nespēj noteikt pārkāpēju vai arī ja pārkāpumu izdarījis komandas pārstāvis, komandas kapteinim ir jāizvēlas laukuma spēlētājs, kuram jau nav piešķirts sods, lai izciestu sodu. Ja kapteinis atsakās to darīt vai ir sodīts, tiesnešiem ir jāizvēlas spēlētājs. Spēles protokolā jāatzīmē visu piešķirto sodu laiki, spēlētāju numuri, sodu veidi un iemesli. Ja sods tiek piešķirts par pārkāpumu saistībā ar spēli, soda sitiens jāizpilda nepārkāpējai komandai. Ja sods tiek piešķirts par pārkāpumu, kas nav saistībā ar spēli, spēle jāatsāk ar izspēli. Ja sods tiek piešķirts par pārkāpumu laikā, kad spēle ir apturēta, spēle jāatsāk situācijā, kādā tā tika apturēta.
Sodītais komandas kapteinis zaudē tiesības sarunāties ar tiesnešiem, ja vien tiesneši neuzrunā viņu.
   2) Sodītajam spēlētājam jāatrodas uz sodīto spēlētāju sola visu soda laiku.
Sodam, kurš nebeidzas normālajā spēles laikā, jāturpinās papildlaikā. Pēc papildlaika visi sodi, izņemot spēles sodus, uzskatāmi par pabeigtiem. Sodītajam spēlētājam jāatrodas tajā pašā pusē no centra līnijas, kurā atrodas viņa komanda, izņemot, ja sekretariāts un sodīto spēlētāju soli atrodas tajā pašā laukuma pusē, kurā atrodas komandu maiņas zonas. Normālajā spēles laikā sodītais spēlētājs drīkst atstāt sodīto spēlētāju solu starpbrīža laikā. Sodītais spēlētājs starpbrīdī starp normālo spēles laiku un papildlaiku atstāt sodīto spēlētāju solu nedrīkst. Sodītais spēlētājs komandas pieprasītajā 30 sekunžu pārtraukumā piedalīties nedrīkst. Spēlētājam, kura soda laiks ir beidzies, sodīto spēlētāju sols ir jāatstāj nekavējoties, ja vien sodu skaits viņa komandā to ļauj vai ja soda laika beigas nav personīgais sods. Vārtsargs, kura soda laiks beidzas, atstāt sodīto spēlētāju solu līdz nākamajam spēles apturēšanas brīdim nedrīkst. Sodītais spēlētājs, kurš ir savainots, drīkst būt nomainīts uz sodīto spēlētāju sola ar laukuma spēlētāju, kurš jau nav sodīts. Abiem spēlētājiem jābūt atzīmētiem spēles protokolā, iekavās norādot tā spēlētāja numuru, kurš faktiski izcieš sodu. Ja savainotais spēlētājs uziet laukumā, pirms soda laiks ir beidzies, ir jāpiešķir spēles sods 1.
Ja sekretariāts ir pieļāvis spēlētāja uziešanu laukumā pirms laika un ja kļūda ir atklāta soda laikā, spēlētājam ir jāatgriežas savā vietā uz sodīto spēlētāju sola. Papildu soda laiks nav jāpiešķir un spēlētājam jāatgriežas laukumā, kad soda laiks ir beidzies.
   3) Ja vārtsargs saņem vienu vai vairākus 2 minūšu sodus, komandas kapteinim jāizvēlas cits spēlētājs, kurš nav sodīts, lai izciestu sodu.
Ja vārtsargs saņem 5 minūšu sodu vai personīgo sodu, sods jāizcieš viņam pašam.
Ja vārtsargs sodu izciešanas laikā saņem vienu vai vairākus 2 minūšu sodus vai saistībā ar 5 minūšu sodu vai personīgo sodu, šie sodi jāizcieš viņam pašam.
Ja vārtsargs izcieš sodu un rezerves vārtsarga nav, komandai ir ne vairāk kā 3 minūtes laika, lai attiecīgi ekipētu laukuma spēlētāju, bet šis laiks nedrīkst būt izmantots, lai iesildītos. Jaunajam vārtsargam, kā arī maiņas laikam jābūt atzīmētam spēles protokolā. Kad vārtsargs ir izcietis sodu, viņš nedrīkst uziet laukumā, līdz spēle ir apturēta. Tādēļ komandas kapteinim jāizvēlas cits spēlētājs, kurš jau nav sodīts, lai pievienotos vārtsargam uz sodīto spēlētāju sola un lai uzietu laukumā, kad noraidījuma laiks ir beidzies. Tikai sodītais spēlētājs ir jāatzīmē spēles protokolā. Tiesnešiem kopā ar spēles sekretariātu ir jāpalīdz vārtsargam, kura sods beidzas spēles laikā, atstāt sodīto spēlētāju solu, tiklīdz spēle ir apturēta.
   4) Soda laikam jābūt sinhronam ar spēles laiku.

 602 Noraidījums

   1) Noraidījumam ir jāietekmē komanda, tādēļ sodītais spēlētājs soda laikā nedrīkst būt aizvietots laukumā.
   2) Ne vairāk kā viens noraidījums vienam spēlētājam un divi noraidījumi vienai komandai drīkst būt skaitīti vienlaicīgi.
Visi noraidījumi jāskaita tādā secībā, kādā tie ir piešķirti. Spēlētājam, kura sods vēl netiek skaitīts, jāatrodas uz sodīto spēlētāju sola no brīža, kad viņam sods ir piešķirts. Ja vairāk nekā viens sods ir piešķirts vienlaicīgi komandai, kurai jau ir noraidījums, komandas kapteinis nosaka, kurš no jaunajiem sodiem jāskaita pirmais. Īsākie noraidījumi šādos gadījumos vienmēr jāskaita pirms ilgākajiem.
   3) Komandai, kurā vairāk nekā diviem spēlētājiem ir piešķirts noraidījums, ir tiesības spēlēt ar četriem spēlētājiem laukumā.
Komandai jāspēlē ar četriem spēlētājiem laukumā līdz brīdim, kamēr viņiem tiek skaitīts tikai viens noraidījums. Spēlētājam, kura noraidījuma laiks beidzas pirms tam, ir jāpaliek uz sodīto spēlētāju sola līdz spēle ir apturēta, vai, ja tas notiek agrāk, nākamā noraidījuma laiks beidzas ātrāk un komandai tiek skaitīts tikai viens noraidījums. Visiem komandas sodītajiem spēlētājiem sodīto spēlētāju sols jāatstāj tādā pašā secībā, kādā viņu noraidījumi beidzas, bet noteikumi par spēlētāju, kuriem atļauts būt laukumā, skaitu jāievēro vienmēr. Tiesnešiem kopā ar sekretariātu ir jāpalīdz spēlētājam, kura soda laiks ir beidzies spēles laikā, atstāt sodīto spēlētāju solu, tiklīdz spēle ir apturēta.
   4) Ja spēlētājs, kuram piešķirts noraidījums, izdara nākamo pārkāpumu, par kuru piešķirams sods, visi viņa sodi jāizcieš to piešķiršanas secībā.
Tas ir neatkarīgi no tā, vai pirmais sods ir sācies vai nav. Ja noraidījums ir sācies, un tam pašam spēlētājam tiek piešķirts cits sods, pirmā soda laika skaitīšana nav jāpārtrauc, bet jāturpina no brīža, kurā skaitīšana tika apturēta, kad jaunais sods tika piešķirts.
Secībā nozīmē, ka, tiklīdz spēlētāja pirmais noraidījums ir beidzies vai pārtraukts skaitīt, nākamais jāsāk skaitīt, ja vien komandai nav piešķirti citi noraidījumi, kuri vēl netiek skaitīti, bet bija piešķirti starplaikā starp pirmā spēlētāja noraidījumiem.
Vienam spēlētājam var tikt piešķirts neierobežots skaits noraidījumu. Ja spēlētājam ir piešķirts personīgais sods, visiem viņa noraidījumiem ir jābeidzas vai jābūt pārtrauktiem skaitīt, pirms tiek sākts skaitīt personīgais sods.
Ja spēlētājs izcieš personīgo sodu un tā laikā viņam tiek piešķirts noraidījums, atlikušā personīgā soda skaitīšana, sakarā ar to, ka jāskaita noraidījums, jāatliek līdz brīdim, līdz noraidījums ir beidzies vai pārtraukts skaitīt. Komandas kapteinim ir jāizvēlas laukuma spēlētājs, kuram jau nav piešķirts sods, lai izciestu sodu uz sodīto spēlētāju sola un varētu uziet laukumā, kad noraidījums beigsies. Ja sodītais spēlētājs izdara pārkāpumu, par kuru piešķirams spēles sods, jāpiemēro noteikumi arī par spēles sodiem.

 603 2 minūšu noraidījums

   1) Ja pretinieku komanda 2 minūšu noraidījuma, kurš tiek skaitīts, laikā gūst vārtus, sods tiek pārtrauks, ja vien pretinieku komanda nespēlē mazākumā vai arī spēlētāju skaits abās komandās nav vienāds.
Sods nebeidzas, ja vārti ir gūti aizturētā soda laikā vai arī ar soda metienu saistībā ar pārkāpumu, par kuru piešķirams sods.
   2) Ja komandai ir vairāk nekā viens 2 minūšu noraidījums, tiem jābeidzas tādā pašā secībā, kādā tie tika piešķirti.

 604 Aizturētais sods

   1) Visi sodi var būt aizturēti. Aizturētais sods jāpiemēro, ja nepārkāpēja komanda pēc pārkāpuma, par kuru piešķirams sods, joprojām kontrolē bumbiņu. Vienlaicīgi aizturēts var būt tikai viens sods, ja vien neturpinās vārtu gūšanas situācija, saistībā ar kuru arī otrais sods var būt aizturēts.
Ja viens vai vairāki aizturētie sodi tiek piemēroti saistībā ar soda metienu vai aizturēto soda metienu, noteikumi attiecībā uz sodiem saistībā ar soda metienu arī ir jāpiemēro.
   2) Aizturētais sods nozīmē, ka nepārkāpējai komandai tiek dota iespēja turpināt uzbrukumu, līdz pārkāpēja komanda neiegūst un nekontrolē bumbiņu, vai ja spēle tiek apturēta.
Aizturētais sods ir jāpiešķir arī pēc perioda vai spēles beigām. Ja aizturētais sods tiek piešķirts sakarā ar to, ka pārkāpēja komanda iegūst un kontrolē bumbiņu, spēle ir jāatsāk ar izspēli. Nepārkāpējai komandai aizturētais sods jāizmanto konstruktīvai uzbrukuma spēlei. Ja tiesneši uzskata, ka komanda cenšas tikai iegūt laiku, spēlētāji ir jābrīdina. Ja komanda vēl joprojām necenšas uzbrukt, spēle ir jāaptur, aizturētais sods ir jāpiešķir, un spēle ir jāatsāk ar izspēli.
Ja aizturētais sods tiek piešķirts saistībā ar kādu citu pārtraukumu, spēle jāatsāk situācijā, kādā tā tika apturēta.
Ja nepārkāpēja komanda aizturētā soda laikā pareizi gūst vārtus, vārti tiek ieskaitīti un pēdējais aizturētais 2 minūšu noraidījums komandai netiek piešķirts. Pārēji sodi netiek atcelti.
Ja pārkāpēja komanda aizturētā soda laikā gūst vārtus, vārti netiek ieskaitīti, un spēle ir jāatsāk ar izspēli. Ja nepārkāpēja komanda ieraida bumbiņu savos vārtos, vārti ir jāieskaita.

 605 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams 2 minūšu noraidījums

   1) Ja spēlētājs sit, bloķē, paceļ, sper pretinieka nūju, lai iegūtu priekšrocību, vai ja viņam nav iespēja aizsniegt bumbiņu. (901, 902, 903, 912)
   2) Ja spēlētājs tur pretinieku vai pretinieka nūju, lai iegūtu priekšrocību, vai ja viņam nav iespēja aizsniegt bumbiņu. (910)
   3) Ja laukuma spēlētājs spēlē bumbiņu virs vidukļa līmeņa ar jebkuru savas nūjas daļu vai ar pēdu. (904, 913)
Par vidukļa līmeni uzskatāms vertikāli stāvoša cilvēka vidukļa līmenis.
   4) Ja spēlētājs ir vainojams bīstamā spēlē ar nūju. (904)
Tas nozīmē nekontrolētu nūjas vēzienu uz priekšu vai atpakaļ un nūjas pacelšanu virs pretinieka galvas, ja tas uzskatāms par bīstamu vai traucējošu pretiniekam.
   5) Ja spēlētājs spiež vai grūž pretinieku pret apmali vai vārtiem. (907)
   6) Ja spēlētājs klupina vai saķer pretinieku. (909)
   7) Ja komandas kapteinis pieprasa lāpstiņas pārbaudi vai nūjas/lāpstiņas kombinācijas pārbaudi un inventārs ir pareizs. (pārkāpuma žesta nav)
Komandas kapteinim jāizcieš sods.
   8) Ja laukuma spēlētājs piedalās spēlē bez nūjas. (pārkāpuma žesta nav)
Tas neattiecas uz vārtsargu, kurš īslaicīgi uzskatāms par laukuma spēlētāju.
   9) Ja laukuma spēlētājs paņem nūju no citas vietas, nevis no savas komandas maiņas zonas. (pārkāpuma žesta nav)
   10) Ja laukuma spēlētājs nenovāc no laukuma savu salauzto vai nokritušo nūju un nenovieto to savas komandas maiņas zonā. (pārkāpuma žesta nav)
Spēlētājam ir jāsavāc tikai skaidri saredzamas nūjas daļas.
   11) Ja spēlētājs tīši pārvietojas, lai kavētu pretinieku, kurš nekontrolē bumbiņu. (911)
Ja spēlētājs, cenšoties ieņemt labāku pozīciju, pārvietojas atmuguriski uz pretinieku vai traucē pretinieku pārvietoties uzsāktajā virzienā, jāpiešķir tikai soda sitiens.
   12) Ja laukuma spēlētājs aktīvi traucē vārtsargam izmest bumbiņu. (915)
Tas ir uzskatāms par pārkāpumu tikai tad, ja laukuma spēlētājs ir vārtos vai vārtu laukumā, vai tuvāk par 3 m no vārtsarga, mērot no vietas, kurā vārtsargs saņēmis bumbiņu. Aktīvi nozīmē sekot vārtsarga kustībām vai censties aizsniegt bumbiņu ar nūju.
   13) Ja spēlētājs neievēro 3 m attāluma noteikumu iemetiena vai soda sitiena laikā. (915)
Ja iemetiens vai soda sitiens tiek izpildīts laikā, kad pretinieki cenšas pareizi ieņemt pozīciju, nekādas darbības nav jāveic. Ja komanda izveido aizsardzības līniju, kura nav paredzētajā attālumā, jāsoda tikai viens spēlētājs.
   14) Ja laukuma spēlētājs aptur vai spēlē bumbiņu, atrodoties guļus vai sēdus stāvoklī. (919)
Tas nozīmē arī bumbiņas apturēšanu vai spēlēšanu, atbalstoties uz grīdas ar abiem ceļiem vai ar vienu roku, neskaitot roku, kurā tur nūju.
   15) Ja laukuma spēlētājs aptur vai spēlē bumbiņu ar savu plaukstu, roku vai galvu. (920, 921)
   16) Ja notiek nepareiza maiņa. (922)
Spēlētājam, kurš atstāj laukumu, ir jāšķērso apmale, pirms jauns spēlētājs drīkst uziet laukumā. Ja mainīšanās ir notikusi laukumā, bet tuvu apmalei, jebkādas darbības ir jāveic tikai tad, ja tas ietekmē spēli. Nepareiza maiņa ir arī tad, ja spēlētājs mainās ārpus savas komandas maiņas zonas, kad spēle ir apturēta. Spēlētājs, kurš uziet laukumā, ir spēlētājs, kurš ir sodāms.
   17) Ja komanda spēlē ar pārāk daudz spēlētājiem laukumā. (922)
Ir jāsoda tikai viens spēlētājs.
   18) Ja sodītais spēlētājs:
- Neuzejot laukumā, atstāj sodīto spēlētāju solu, pirms viņa soda laiks ir beidzies vai pārtraukts.
- Atsakās atstāt sodīto spēlētāju solu, kad viņa soda laiks ir beidzies.
- Uziet laukumā, kad spēle ir apturēta, pirms viņa soda laiks ir beidzies vai pārtraukts. (925)
Sekretariātam par to jāpaziņo tiesnešiem, cik ātri vien iespējams. Spēlētājs, kura soda laiks ir beidzies, sodīto spēlētāju solu nedrīkst atstāt, ja sodu skaits viņa komandā to neatļauj vai viņa sods, kas beidzas, ir personīgais sods. Vārtsargs, kura soda laiks ir beidzies, nedrīkst atstāt sodīto spēlētāju solu līdz nākamajam spēles apturēšanas brīdim.
Ja sodītais spēlētājs uziet laukumā spēles laikā, tas uzskatāms par spēles sabotāžu.
   19) Ja komanda sistemātiski pārtrauc spēli, izdarot atkārtotus pārkāpumus, par kuriem piešķirams soda sitiens. (attiecīgā pārkāpuma žests)
Tas nozīmē arī to, ja komanda īsā laikā izdara daudzus nelielus pārkāpumus. Spēlētājam, kurš izdarījis pēdējo pārkāpumu, ir jāizcieš sods par šo pārkāpumu.
   20) Ja spēlētājs tīši aizkavē spēli. (924)
Tas nozīmē arī, ja pārkāpējas komandas spēlētājs aizsit vai paņem bumbiņu, kad spēle ir apturēta, tīšu bumbiņas bloķēšanu pret apmali vai vārtiem vai tīšu bumbiņas bojāšanu, vai ja komandas, kura aizsargājas, spēlētājs tīši izkustina pretinieku komandas vārtus.
   21) Ja komanda tīši aizkavē spēli. (924)
Ja tiesneši uzskata, ka komanda ir tuvu sodīšanai par spēles kavēšanu, komandas kapteinis, ja iespējams, ir jābrīdina, pirms kādas darbības tiek veiktas. Komandas kapteinim ir jāizvēlas spēlētājs, kurš jau nav sodīts, lai izciestu sodu. Šis sods piemērojams arī, ja komanda kavējas pēc pārtraukuma. Par šo pārkāpumu ir jāziņo sacensību rīkotājiem.
   22) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis protestē pret tiesnešu lēmumiem vai spēles vadīšana notiek traucējošā vai citādā nepareizā veidā. (925)
Tas nozīmē arī to, ja komandas kapteinis pastāvīgi un bez iemesla apstrīd tiesnešu lēmumus. Protestēšana pret tiesnešu lēmumiem un spēles vadīšana traucējošā veidā ir uzskatāmas par spontāniem un sīkākiem pārkāpumiem, salīdzinot ar nesportisku uzvedību.
Tas attiecas arī uz komandas pārstāvi, ja viņš uziet laukumā bez tiesnešu uzaicinājuma. Tiesnešiem, ja iespējams, komandas pārstāvji ir jābrīdina, pirms kādas darbības tiek veiktas.
   23) Ja vārtsargs, neskatoties uz tiesnešu aizrādījumiem, nenovieto vārtus atpakaļ pareizajā vietā. (925)
Vārtsarga pienākums ir novietot vārtus atpakaļ vietā, tiklīdz tas uzskatāms par iespējamu.
   24) Ja spēlētājs, neskatoties uz tiesnešu aizrādījumiem, nesakārto savu inventāru. (pārkāpuma žesta nav)
   25) Ja spēlētājs lieto nepareizu apģērbu. (pārkāpuma žesta nav)
Pārkāpumi, kuri saistīti ar apģērbu, sodāmi tikai ar vienu sodu vienai komandai vienā spēlē. Par visiem pārējiem nepareiza inventāra gadījumiem kā komandas kapteiņa apsējs vai numurs uz krūtīm ir jāziņo sacensību rīkotājiem. Tiesnesim, ja iespējams, jābrīdina spēlētājs, pirms kādas darbības tiek veiktas.
   26) Ja vārtsargs piedalās spēlē nepareizā inventārā. (pārkāpuma žesta nav)
Ja vārtsargs nejauši pazaudē savu sejas masku, spēle ir jāaptur un jāatsāk ar izspēli.
   27) Ja spēlētājs tīši novērš vārtu gūšanu vai vārtu gūšanas situāciju, izdarot pārkāpumu, kas parasti sodāms ar soda sitienu. (pārkāpuma žesta nav)

 606 5 minūšu noraidījums

   1) Ja pretinieku komanda gūst vārtus 5 minūšu noraidījuma laikā, sods nebeidzas.
Ja 5 minūšu noraidījums ir piešķirts saistībā ar soda metienu vai aizturēto soda metienu, noteikumi attiecībā uz sodiem saistībā ar soda metienu arī ir jāpiemēro.

 607 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams 5 minūšu noraidījums

   1) Ja laukuma spēlētājs izdara stiprus vai bīstamus sitienus ar nūju. (901)
Tas nozīmē arī, ja laukuma spēlētājs paceļ nūju virs pretinieka galvas un iesit viņam.
   2) Ja laukuma spēlētājs lieto savu nūju, lai aizāķētu pretinieku. (906)
   3) Ja spēlētājs met savu nūju vai citu inventāru laukumā, lai aizsistu vai censtos aizsist bumbiņu. (909)
   4) Ja spēlētājs metas virsū pretiniekam vai kā citādi vardarbīgi uzbrūk pretiniekam. (909)
   5) Ja spēlētājs spiež, grūž vai klupina pretinieku pret apmali vai vārtiem. (909)

 608 Personīgais sods

   1) Personīgais sods var tikt piešķirts tikai saistībā ar noraidījumu, un tas tiek skaitīts tikai tad, kad noraidījums ir beidzies vai pārtraukts. Vienlaicīgi var tikt skaitīts neierobežots skaits personīgo sodu.
Ja spēlētājs jau izcieš personīgo sodu un tā laikā viņam tiek piešķirts noraidījums, atlikušā personīgā soda skaitīšana sakarā ar to, ka jāskaita noraidījums, jāatliek līdz brīdim, kamēr noraidījums ir beidzies vai pārtraukts skaitīt. Komandas kapteinim ir jāizvēlas laukuma spēlētājs, kuram jau nav piešķirts sods, lai izciestu sodu uz sodīto spēlētāju sola un varētu uziet laukumā, kad noraidījums beidzas.
   2) Personīgajam sodam ir jāietekmē tikai spēlētājs, un tādēļ viņš soda laikā drīkst būt aizvietots laukumā.
Komandas kapteinim ir jāizvēlas laukuma spēlētājs, kuram jau nav piešķirts sods, lai izciestu sodu uz sodīto spēlētāju sola un varētu uziet laukumā, kad noraidījums beigsies. Tikai sodītais spēlētājs ir jāatzīmē spēles protokolā. Kad personīgais sods beidzas, spēlētājs nedrīkst uziet laukumā, līdz spēle nav apturēta. Tiesnešiem kopā ar sekretariātu ir jāpalīdz spēlētājam, kura personīgais sods beidzas spēles laikā, atstāt sodīto spēlētāju solu, tiklīdz spēle ir apturēta. Ja komandas pārstāvim tiek piešķirts personīgais sods, viņš tiek nosūtīts uz skatītāju vietām uz atlikušo spēles laiku, un komandas kapteinim ir jāizvēlas laukuma spēlētājs, kurš jau nav sodīts, lai izciestu sodu uz sodīto spēlētāju sola.

 609 10 minūšu personīgais sods

   Ja pretinieku komanda gūst vārtus 10 minūšu personīgā soda laikā, sods nebeidzas.

 610 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams 2 minūšu noraidījums + 10 minūšu personīgais sods

   1) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis ir vainojams nesportiskā uzvedībā. (925)
Nesportiska uzvedība nozīmē: Uzvesties apvainojoši vai negodīgi pret tiesnešiem, spēlētājiem, komandas pārstāvjiem, oficiālajiem pārstāvjiem vai skatītājiem; ja komandas maiņas zonā ir pārāk daudz komandas pārstāvju vai jebkura cita simulējoša darbība, paredzēta, lai maldinātu tiesnešus. Tīša speršana, apmales vai vārtu gāšana vai sišana pa apmali vai vārtiem.
Nūjas vai jebkura cita inventāra mešana pārtraukuma laikā vai komandas maiņas zonā.

 611 Spēles sods

   1) Spēlētājam vai komandas pārstāvim, kuram ir piešķirts spēles sods, nekavējoties jāiet uz ģērbtuvi, un turpmākajā spēles daļā viņš piedalīties nedrīkst.
Organizētāji ir atbildīgi, lai nodrošinātu, ka pārkāpējs dodas uz ģērbtuvi un neatgriežas skatītāju vietās vai laukumā visu atlikušo spēles laiku, ieskaitot iespējamo papildlaiku un soda metienus. Visiem spēles sodiem ir jābūt atzīmētiem spēles protokolā, bet par spēles sodu 3 ir jābūt arī ziņojumam.
Spēlētājam vai komandas pārstāvim var piemērot tikai vienu spēles sodu spēlē, izņemot spēles sodu, kurš nav atzīmēts spēles protokolā. Par nākamajiem pārkāpumiem, par kuriem piešķirams spēles sods, jābūt ziņojumam, bet papildu noraidījumi nav jāpiešķir, izņemot spēles sodu, kas piešķirts spēlētājam vai komandas pārstāvim, kurš nav ierakstīts spēles protokolā.
Pārkāpumi, kuri izdarīti pirms vai pēc spēles un par kuriem parasti būtu piešķirams spēles sods, jāatzīmē spēles protokolā, bet noraidījums nav jāpiešķir. Izņēmums ir par nepareizu inventāru (kurš jāizlabo attiecīgajam spēlētājam, kurš pēc tam drīkst sākt spēli), par pārkāpumiem, kuri izdarīti pirms spēles un par kuriem piešķirts spēles sods, sodītais spēlētājs nedrīkst piedalīties spēlē, ieskaitot iespējamo papildlaiku un soda metienus.
   2) Spēles sodam vienmēr seko 5 minūšu noraidījums.
Komandas kapteinim jāizvēlas laukuma spēlētājs, kurš jau nav sodīts, lai izciestu sodu uz sodīto spēlētāju sola un citus iespējamos noraidījumus attiecībā uz spēlētāju vai kādu citu komandas locekli, kurš iesaistīts spēles sodā. Tikai sodītais spēlētājs ir jāatzīmē spēles protokolā. Iespējamie personīgie sodi attiecībā uz spēlētāju, kurš iesaistīts spēles sodā, ir jāpārtrauc. Ja spēlētājs, kuram tiek piemērots spēles sods, turpina pārkāpumu, par kuru piešķirams spēles sods, tad smagākais pārkāpums jānorāda spēles protokolā.

 612 Spēles sods 1

   1) Spēles sodam 1 jāseko noraidījumam līdz spēles beigām, bet tas neizraisa tālākus sodus spēlētājam.

 613 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams spēles sods 1

   1) Ja laukuma spēlētājs lieto neapstiprinātu nūju, nūju, kurai ir divu dažādu zīmolu kāts un lāpstiņa, vai nūju ar pārāk lielu lāpstiņas izliekumu.
Ja vārtsargs lieto nepareizu sejas masku. (pārkāpuma žesta nav)
Nūja bez apstiprinošas atzīmes vienmēr jāuzskata par neapstiprinātu.
   2) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis, kurš nav atzīmēts spēles protokolā, piedalās spēlē. (pārkāpuma žesta nav)
   3) Ja savainotais spēlētājs, kurš bija aizvietots uz sodīto spēlētāju sola, piedalās spēlē, pirms viņa soda laiks ir beidzies. (pārkāpuma žesta nav)
   4) Ja spēlētājs ir vainojams turpinātā vai atkārtotā nesportiskā uzvedībā. (925)
Spēles sods aizvieto otro 2 minūšu noraidījumu + 10 minūšu personīgo sodu, bet tam tomēr seko 5 minūšu noraidījums. Turpināta nozīmē – tāda pati epizode un atkārtota otrreiz tajā pašā spēlē.
   5) Ja spēlētājs dusmās salauž savu nūju vai citu inventāru. (925)
   6) Ja spēlētājs ir vainojams par bīstamu fizisku spēli. (909)
Tas nozīmē bīstamus, stiprus vai nesportiskus pārkāpumus, kuri uzskatāmi par tīšiem.

 614 Spēles sods 2

   1) Spēles sodam 2 jāseko arī noraidījumam uz nākamo spēli tajās pašās sacensībās.

 615 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams spēles sods 2

   1) Ja spēlētājs piedalās ķīviņā. (909)
Ķīviņš nozīmē vieglas formas cīņu bez sitieniem vai spērieniem, kad iesaistītie spēlētāji respektē mēģinājumus izšķirt viņus.
   2) Ja spēlētājs vienā spēlē otrreiz izdara pārkāpumu, par kuru piešķirams 5 minūšu noraidījums. (pārkāpuma žesta nav)
Spēles sods aizvieto otro 5 minūšu noraidījumu, bet tam tomēr seko 5 minūšu noraidījums.
   3) Ja komandas pārstāvis ir vainojams turpinātā nesportiskā uzvedībā. (925)
Spēles sods aizvieto otro 2 minūšu noraidījumu + 10 minūšu personīgo sodu, bet tam tomēr seko 5 minūšu noraidījums.
   4) Ja spēlētājs, kura inventārs tūlīt tiks pārbaudīts, cenšas izlabot vai samainīt inventāru pirms inventāra pārbaudes. (925)
   5) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis izdara pārkāpumu, kurš skaidri paredzēts, lai sabotētu spēli. (925)
Tas nozīmē, ja:
Sodītais spēlētājs tīši uziet laukumā spēles laikā, pirms viņa sods ir beidzies vai pārtraukts. Ja viņš uziet laukumā, kad spēle ir apturēta, jāpiešķir 2 minūšu noraidījums. Ja sekretariāts ir atbildīgs par spēlētāja uziešanu laukumā pirms laika un kļūda ir konstatēta soda laikā, spēlētājam jāatgriežas savā vietā uz sodīto spēlētāju sola. Papildu soda laiks nav jāpiešķir un spēlētājam ir jāatgriežas laukumā, kad viņa īstais soda laiks beidzas. Ja kļūda ir konstatēta pēc tam, kad īstais soda laiks ir beidzies, nekādas darbības nav jāveic. Ja spēlētājs, kura sods ir beidzies, uziet laukumā gadījumā, ja laukumā ir pietiekams skaits spēlētāju, bet viņam ir jāgaida, līdz spēle tiks pārtraukta, atkarībā no iemesla tas var tikt uzskatīts kā "par daudz spēlētāju laukumā".
Pārkāpumus izdarījusi jebkura komanda no komandas maiņas zonas soda metiena laikā. Inventārs tiek mests no komandas maiņas zonas spēles laikā.
Spēlētājs, kurš nav iesaistīts maiņas procesā, piedalās vai cenšas piedalīties spēlē no komandas maiņas zonas.
Spēlētājs piedalās spēlē kā laukuma spēlētājs pēc tam, kad viņš tajā pašā spēlē jau ir piedalījies kā vārtsargs.
Komandā tīši ir par daudz spēlētāju laukumā.
   6) Ja laukuma spēlētājs turpina lietot bojātu nūju vai lieto pastiprinātu vai pagarinātu nūjas kātu. (pārkāpuma žesta nav)

 616 Spēles sods 3

   1) Spēles sodam 3 jāseko arī noraidījumam uz nākamo spēli tajās pašās sacensībās, un par tālākā soda piemērošanu lemj sacensību rīkotāji.

 617 Pārkāpumi, par kuriem piešķirams spēles sods 3

   1) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis ir iesaistīts kautiņā. (909)
Spēlētājs ir uzskatāms par iesaistītu kautiņā, ja viņš izdara sitienus vai spērienus.
   2) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis ir vainojams rupjā pārkāpumā. (909)
Tas nozīmē arī nūjas vai cita inventāra mešanu pretiniekam.
   3) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis vainojams nepieklājīgā uzvedībā. (925)
Nepieklājīga uzvedība nozīmē rupji apvainot tiesnešus, spēlētājus, komandu pārstāvjus, oficiālos pārstāvjus vai skatītājus.
   4) Ja spēlētājs vai komandas pārstāvis ir vainīgs bīstamā rīcībā.
Bīstama rīcība nozīmē tīši iespaidot personas fizisko stāvokli, nenodarot traumas.
Tas nozīmē arī spļaušanu spēlētājam u. tml.

 618 Sodi saistībā ar soda metienu

   1) Ja soda metiens ir rezultatīvs, 2 minūšu noraidījums saistībā ar soda metienu tiek atcelts.
Tas nozīmē arī aizturēto soda metienu. Ja aizturētā soda metiena laikā pārkāpēja komanda izdara citu pārkāpumu, par kuru piešķirams soda metiens, otrais pārkāpums uzskatāms par pārkāpumu, par kuru piešķirams soda metiens. Ja soda metiens ir pārtraukts ar pārkāpumu, ko izdarījis vārtsargs, vārtsarga pārkāpums jāuzskata par iemeslu jauna soda metiena piešķiršanai. Ja 5 minūšu sods ir piešķirts saistībā ar soda metienu vai aizturēto soda metienu, esošais 2 minūšu sods jāatceļ, ja soda metiens ir rezultatīvs.

 7 VĀRTI

 701 Ieskaitīti vārti

   1) Vārti jāuzskata par ieskaitītiem, ja tie ir pareizi gūti un apstiprināti ar izspēli laukuma centrā.
Visi ieskaitītie vārti jāatzīmē spēles protokolā, norādot laiku un vārtu guvēja un asistējušā spēlētāja numurus. Asistējušais spēlētājs ir tās pašas komandas spēlētājs, kas ir tieši iesaistījies vārtu gūšanā. Vieniem vārtiem jāatzīmē tikai viens asistents. Vārti, kuri gūti papildlaikā vai ar soda metienu pēc perioda vai spēles beigām, nav jāapstiprina ar izspēli, bet jāuzskata par ieskaitītiem, ja abi tiesneši norāda uz laukuma centru un vārti ir atzīmēti spēles protokolā.
   2) Ieskaitīti vārti nedrīkst būt neieskaitīti pēc izspēles.
Ja tiesneši ir pārliecināti, ka vārti gūti nepareizi, ir jābūt ziņojumam.

 702 Pareizi gūti vārti

   1) Ja bumbiņa pilnīgi šķērso vārtu līniju no priekšpuses un tā ir pareizi spēlēta ar laukuma spēlētāja nūju, un ja uzbrucēja komanda nav izdarījusi pārkāpumu saistībā ar vārtiem vai tieši pirms vārtiem, par kuru piešķirams soda sitiens vai sods.
Tas nozīmē arī:
Ja komandas, kura aizsargājas, spēlētājs ir izkustinājis vārtus no vietas, un bumbiņa ir šķērsojusi vārtu līniju no priekšpuses starp vārtu stabu atzīmēm un zem iedomātās vārtu pārliktņa vietas.
Ja bumbiņu iemet savos vārtos. Par saviem vārtiem uzskatāmi vārti, ja bumbiņu ar nūju vai ķermeni ievirza savos vārtos. Bumbiņa savos vārtos var nokļūt no aizsarga nūjas vai ķermeņa. Ja nepārkāpēja komanda iemet bumbiņu savos vārtos aizturētā soda laikā, vārti jāieskaita.
Ja bumbiņa iemesta savos vārtos, tas jāatzīmē kā „OG”.
   2) Ja bumbiņa pilnīgi šķērsojusi vārtu līniju no priekšpuses pēc tam, kad komandas, kura aizsargājas, spēlētājs ir kontrolējis bumbiņu ar savu nūju vai savu ķermeni, vai ja uzbrucējas komandas spēlētājs ir netīši kontrolējis bumbiņu ar savu ķermeni, un uzbrucēja komanda saistībā ar vārtiem vai tieši pirms vārtiem nav izdarījusi pārkāpumu, par kuru piešķirams soda sitiens vai sods.
Vārti uzskatāmi par nepareizi gūtiem, ja uzbrucējas komandas laukuma spēlētājs tīši iesper bumbiņu tieši vārtos. Ja spēlētājs ir guvis vārtus ar nepareizu nūju un kļūda ir atklāta tikai pēc tam, kad bumbiņa šķērsojusi vārtu līniju, vārti ir jāieskaita.
   3) Ja spēlētājs, kurš nav atzīmēts spēles protokolā vai ir atzīmēts ar nepareizu numuru, ir iesaistīts vārtu gūšanā.
Būt iesaistītam nozīmē gūt vārtus vai asistēt vārtu gūšanā.

 703 Nepareizi gūti vārti

   1) Ja uzbrucējas komandas spēlētājs saistībā ar vārtiem vai tieši pirms vārtiem ir izdarījis pārkāpumu, par kuru piešķirams soda sitiens vai sods. (attiecīgā pārkāpuma žests)
Tas nozīmē arī, ja komanda gūst vārtus ar pārāk daudz spēlētājiem vai ar sodīto spēlētāju laukumā, un ja uzbrucējas komandas spēlētājs tīši izkustina vārtus no vietas.
   2) Ja uzbrucējas komandas spēlētājs tīši ievirza bumbiņu vārtos ar jebkuru sava ķermeņa daļu.
Kamēr tas nav uzskatāms par pārkāpumu, spēle jāatsāk ar izspēli.
   3) Ja bumbiņa šķērso vārtu līniju signāla laikā vai pēc tā.
Periods vai spēle ir beigusies, ja signāls ir sācis skanēt.
   4) Ja bumbiņa nokļuvusi vārtos, nešķērsojot vārtu līniju no priekšpuses.
   5) Ja vārtsargs iemet vai iesper bumbiņu pretinieku komandas vārtos.
Kamēr tas nav uzskatāms par pārkāpumu, spēle jāatsāk ar izspēli. Bumbiņai ir jāskar cits spēlētājs vai cita spēlētāja inventārs, pirms tā ir nonākusi vārtos.
   6) Ja uzbrucējas komandas laukuma spēlētājs tīši sper bumbiņu un tā nonāk vārtos pēc tam, kad tā ir skārusi pretinieku komandas spēlētāju vai spēlētāja inventāru.
Kamēr tas nav uzskatāms par pārkāpumu, spēle jāatsāk ar izspēli.
Ja bumbiņu no piespēles ar kāju vārtos ieraida pretinieks, vārti ir jāieskaita.
   7) Ja pārkāpēja komanda gūst vārtus aizturētā soda laikā.
Sods jāpiešķir, un spēle jāatsāk ar izspēli.
   8) Ja bumbiņa ir atlēkusi no viena no tiesnešiem tieši vārtos.

 Noteikumu atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir noteikumu teksts angļu valodā!